สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ
การบริการประชาชน
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 29 มกราคม 2566


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ งปม.รายจ่ายประจำปี
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ประชาสัมพันธ์คำสั่ง/ประกาศ อบต.ประสุข
รายงาการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
O17 E-Service
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O1 โครงสร้าง
การบริการประชาชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เมนูทางขวา
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
e-LAAS
e-Plan
LHR
INFO
SIS
facebook อบต.ประสุข
แผนที่ตั้ง อบต.ประสุข
1.ร้องเรียนด้วยตนเอง
2.ร้องเรียนทางไปรษณีย์
3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์
4.ร้องเรียนช่องทางออนไลน์
5.ร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
คู่มือการรับชำระภาษีป้าย
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ระเบียบวิธีการงบประมาณของ อปท.
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
ระเบียบการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.
ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ความรู้และระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
หัวข้อหลัก
ระบบสารสนเทศ Back Office
ช่องทางร้องทุกข์
ผลการประเมินความพึงพอใจ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบกฎหมาย
กฎหมายควรรู้
หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.25.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,591,697

ร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-000414
Email : prasuk.chumphuang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.